busola avocat lipcanu
GHID CONTESTATII ACHIZITII PUBLICE – CNSC   
 
 1. 1.      CINE POATE CONTESTA


Potrivit OUG 34/ 2006 – art. 255.

1) Orice persoana care se considera vatamata intr-un drept ori intr-un interes legitim printr-un act al autoritatii contractante, prin incalcarea dispozitiilor legale in materia achizitiilor publice, poate solicita, prin contestatie, anularea actului, obligarea autoritatii contractante de a emite un act, recunoasterea dreptului pretins sau a interesului legitim pe cale administrativ-jurisdictionala, in conditiile prezentei ordonante de urgenta.
2) In sensul prevederilor alin. (1), prin persoana vatamata se intelege orice operator economic care:
   a) are sau a avut un interes legitim in legatura cu respectiva procedura de atribuire;
   b) a suferit, sufera sau risca sa sufere un prejudiciu ca o consecinta a unui act al autoritatii contractante, de natura sa produca efecte juridice, ori ca urmare a nesolutionarii in termenul legal a unei cereri privind respectiva procedura de atribuire.
Contestatia va fi redactata impotriva autoritatii contractante al carei act intelegem sa atacam.

 

       2.  CE ACTE PUTEM CONTESTA
            Putem contesta orice act al autoritatii publice pe care il consideram nelegal.


Prin act al autoritatii contractante se intelege orice act administrativ, orice alta operatiune administrativa care produce sau poate produce efecte juridice, neindeplinirea in termenul legal a unei obligatii prevazute de prezenta ordonanta de urgenta, omisiunea ori refuzul de a emite un act sau de a efectua o anumita operatiune, in legatura cu sau in cadrul procedurii de atribuire.
Intre actele administrative pe care le putem contesta distingem in principal:
a) Documentatia de atribuire care include fisa de date a achizitiei si caietul de sarcini;
b) Raspunsul la clarificari al autoritatii contractante la solicitarea de clarificari privind documentatia de atribuire, precum si clarificarea cu privire la continutul documentatiei de atribuire emise de autoritatea contractanta reprezinta acte administrative prin care se aduc lamuriri/explicitari/limpeziri cu privire la continutul documentatiei de atribuire si prin care nu se pot aduce modificari cu privire la continutul acesteia din urma, asa cum a fost publicata in S.E.A.P.;
c) Procesul verbal de evaluare a ofertelor;
d) Adresa de comunicare a rezultatului procedurii;
e) Orice alt act intocmit de autoritatea contractanta pe parcursul derularii procedurii pe care il consideram nelegal, precum si refuzul ori omisiunea autoritatii contractante de a emite un act ori de a efectua o operatiune in legatura cu procedura de achizitie publica.

 

 1. 3.      MOTIVE DE CONTESTARE INTALNITE IN PRACTICA 
  - criteriile de calificare si selectie care cuprind documente solicitate abuziv ori inutil (anumite certificari – cum ar fi certificari ISO, acte de calificare ale subcontractantilor,  anumite procedee tehnologice care sunt considerate restrictive si care incalca principiile de la art. 2 din OUG 34/2006)
  -  raspunsul la clarificari formulat de autoritatea contractanta la solicitarea de clarificari aofertantului nu este clar si fara echivoc, raspunsul nu este satisfacator pentru ofertant
  - oferta a fost declarata INACCEPTABILA sau NECONFORMA din diferite motive pe care le regasim la art. 36 alin 1 si alin.2 din HG 925/2006;
  - pretul ofertat a fost neobisnuit de scazut in raport cu ceea ce urmeaza a fi prestat, atunci cand pretul fara tva este sub 85% din valoarea estimate a contractului respectiv (a se vedea art. 36.1. din HG 925/2006) si ofertantul nu a justificat pretul neobisnuit de scazut potrivit art. 202 din OUG 34/2006, nu au fost prezentate suficiente documente ori documente relevante (ex. stocuri materii prime, valoare acestora, salarii, taxe, impozite, etc).
  - comunicarea rezultatului si indicarea castigatorului nu arata motivele care au determinat comisia de evaluare sa ia aceasta decizie (art. 207 din OUG 34/2006).
  - anularea procedurii de catre autoritatea contractanta fara un motiv real (a se vedea art. 209 din OUG 34/2006);

 

 1. 4.      UNDE CONTESTAM
  Contestatia se depune la Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor – CNSC.
  Contestatia in fata CNSC este scutita de taxa de timbru.
  Contestatia se va trimite spre stiinta si autoritatii contractante potrivit legii.

 

 1. 5.      CE TREBUIE SA CONTINA CONTESTATIA

 

 • Denumirea, sediul, codul unic de inregistrare, numarul de inmatriculare la ORC, telefonul, fax-ul, e-mailul, numele reprezentantului legal si daca este cazul numele reprezentantului conventional.
 • Denumirea si datele de identificare ale autoritatii contractante
 • Denumirea obiectului contractului de achizitie publica, codul CPV si procedura de atribuire aplicata
 • Obiectul contestatiei
 • Motivarea in fapt si in drept (OUG 34/2006 si HG 925/2006)
 • Mijloacele de proba – inscrisuri: actul atacat si copii dupa alte inscrisuri disponibile
 • Semnatura reprezentantului legal ori conventional.

 

 1. 6.      TERMENUL IN CARE SE DEPUNE CONTESTATIA


Potrivit OUG 34/2006   art. 2562. – (1) Persoana vatamata poate sesiza Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor in vederea anularii actului si/sau recunoasterii dreptului pretins ori a interesului legitim, in termen de:
   a) 10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta, in conditiile prezentei ordonante de urgenta, despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal, in cazul in care valoarea contractului care urmeaza sa fie atribuit, estimata conform prevederilor art. 23 si ale cap. II sectiunea a 2-a, este egala sau mai mare decat pragurile valorice prevazute la art. 55 alin. (2);
   b) 5 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta, in conditiile prezentei ordonante de urgenta, despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal, in cazul in care valoarea contractului care urmeaza sa fie atribuit, estimata conform prevederilor art. 23 si ale cap. II sectiunea a 2-a, este mai mica decat pragurile valorice prevazute la art. 55 alin. (2).
   (2) In cazul in care cererea prevazuta la alin. (1) priveste continutul documentatiei de atribuire, publicata in SEAP in conditiile art. 75 alin. (5), art. 89 alin. (4) si art. 127 alin. (2), data luarii la cunostinta este data publicarii documentatiei de atribuire – termenul se calculeaza in functie de valoarea estimata contractului, respectiv 5 zile sau 10 zile de la data la care anuntul de participare a fost publicat in SEAP.

 

      7.  PRAGURILE VALORICE IN FUNCTIE DE CARE CALCULAM TERMENUL DE DEPUNERE A CONTESTATIEI
            Pragurile valorice stipulate in Regulamentul nr. 1251/2011 vor fi valabile pentru o perioadă de 2 ani.

            Astfel,  pragurile  valorice valabile de la 1 ianuarie 2012  pentru achiziţiile publice, vor fi după cum urmează:

 • 134.000 de euro, inlocuind valoarea de 130.000 de euro prevazuta la art. 55 alin. (2) lit. a) si la art. 57 din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • 207.000 de euro, inlocuind valoarea de 200.000 de euro prevazuta la art. 9 lit. c1) din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • 414.000 de euro, inlocuind valoarea de 400.000 de euro prevazuta la art. 55 alin. (2) lit. b) si la art. 57 din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • 5.186.000 de euro, inlocuind valoarea de 5.000.000 de euro prevazuta la art. 9 lit. c) si la art. 51 alin. (1) lit. c), la art. 55 alin. (2) lit. c) si la art. 57 din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare
 • 414.000 de euro, inlocuind valoarea de 400.000 de euro prevazuta la art. 134 alin. (2) lit. a) si la art. 136 din O.U.G. nr. 114/2011, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • 5.186.000 de euro, inlocuind valoarea de 5.000.000 de euro prevazuta la art. 134 alin. (2) lit. b) si la art. 136 din O.U.G. nr. 114/2011, cu modificarile si completarile ulterioare;

Atentie: contestatia va fi respinsa ca TARDIVA daca nu a fost depusa in termenul indicat mai sus, tinand seama de pragul indicat si de actul atacat.

        8. DREPTURILE SI OBLIGATIILE AUTORITATII CONTRACTANTE LA PRIMIREA UNEI CONTESTATII

 

 Potrivit  OUG 34/2006 art. 2563. 

(1)Dupa primirea unei contestatii, autoritatea contractanta are dreptul de a adopta masurile de remediere pe care le considera necesare ca urmare a contestatiei respective. Orice astfel de masuri trebuie comunicate contestatorului, celorlalti operatori economici implicati in procedura de atribuire, precum si Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor, nu mai tarziu de o zi lucratoare de la data adoptarii acestora.
 (2) In situatia in care contestatorul considera ca masurile adoptate sunt suficiente pentru remedierea actelor invocate ca fiind nelegale, acesta va trimite Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor si autoritatii contractante o notificare de renuntare la contestatie. In acest caz, autoritatea contractanta nu mai are obligatia de a comunica punctul sau de vedere potrivit dispozitiilor art. 274.
 (3) In cazul primirii unei contestatii de catre Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor, pentru care nu s-a luat act de renuntare conform prevederilor alin. (2), autoritatea contractanta are dreptul de a incheia contractul numai dupa comunicarea deciziei Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor, in termenul prevazut la art. 279 alin. (3), dar nu inainte de expirarea termenelor de asteptare, inclusiv cand aceste termene privesc cazurile prevazute la art. 28712 alin. (1) si la art. 28713 lit. a).
Daca decizia Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor a fost atacata cu plangere, dispozitiile art. 2877 se aplica in mod corespunzator.
 (4) Contractul incheiat cu nerespectarea prevederilor alin. (3) este lovit de nulitate absoluta. 
 (5) In cazul in care, in cadrul aceleiasi proceduri de atribuire, autoritatea contractanta achizitioneaza produse, servicii sau lucrari defalcate pe loturi, prevederile alin. (3) sunt aplicabile numai asupra loturilor pentru care s-a depus contestatie.

 

            9. SOLUTIILE PE CARE LE POATE PRONUNTA CNSC

 

Procedura in fata CNSC este scrisa.
Partile pot depune concluzii scrise in cursul solutionarii  care dureaza 10 zile in cazul solutionarii exceptiilor si 20 zile in restul cazurilor.
Consiliul se pronunta mai intai asupra exceptiilor de procedura si de fond, iar cand se constata ca acestea sunt intemeiate, nu se mai procedeaza la analiza pe fond a cauzei.
Consiliul examineaza din punctul de vedere al legalitatii si temeiniciei actul atacat si poate pronunta o decizie prin care il anuleaza in parte sau in tot, obliga autoritatea contractanta sa emita un act sau dispune orice alta masura necesara pentru remedierea actelor ce afecteaza procedura de atribuire. In cazul in care Consiliul dispune modificarea/eliminarea oricaror specificatii tehnice din caietul de sarcini ori din alte documente emise in legatura cu procedura de atribuire, autoritatea contractanta are dreptul de a anula aplicarea procedurii de atribuire.
In situatia in care Consiliul apreciaza ca, in afara de actele contestate in cadrul procedurii de atribuire, exista si alte acte care incalca prevederile prezentei ordonante de urgenta, la care nu s-a facut referire in contestatie, atunci acesta va sesiza atat Autoritatea Nationala pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice, cat si Unitatea pentru Coordonarea si Verificarea Achizitiilor Publice din cadrul Ministerului Finantelor Publice, transmitandu-le in acest sens toate datele/documentele relevante in sustinerea sesizarii.
In cazul in care Consiliul admite contestatia si dispune luarea unei masuri de remediere a actului atacat, va preciza si termenul in care aceasta trebuie dusa la indeplinire, care nu va fi mai mare decat termenul de exercitare a caii de atac impotriva deciziei Consiliului.
 Consiliul poate respinge contestatia ca fiind nefondata, tardiva, lipsita de interes, lipsita de obiect, ca fiind introdusa de o persoana fara calitate sau neimputernicita sa formuleze contestatia, precum si pe orice alta exceptie de procedura sau de fond.
In functie de solutia pronuntata, Consiliul va decide asupra continuarii sau anularii procedurii de achizitie publica.

 Consiliul poate lua act, oricand in cursul solutionarii contestatiei, de renuntarea la aceasta de catre contestator.
Consiliul poate obliga, la cerere, partea in culpa la plata cheltuielilor efectuate in cursul solutionarii contestatiei.


            Consiliul nu poate decide atribuirea unui contract catre un anumit operator economic. 
Decizia Consiliului va fi motivata si comunicata in scris partilor in termen de 3 zile de la pronuntare. Decizia, fara motivarea acesteia, se publica pe pagina de internet a Consiliului inlauntrul aceluiasi termen.
 Decizia prin care Consiliul a dispus luarea unor masuri de remediere va fi inaintata, in copie, in acelasi termen prevazut la alin. (3), catre Autoritatea Nationala pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice, care are obligatia de a monitoriza indeplinirea masurilor de remediere.
Decizia prin care Consiliul anuleaza in tot sau in parte actul atacat este obligatorie pentru autoritatea contractanta.
Decizia Consiliului este obligatorie pentru parti, contractul de achizitie publica incheiat cu nerespectarea deciziei Consiliului fiind lovit de nulitate absoluta.
Decizia CNSC este EXECUTORIE.
            Atentie:: in cazul respingerii contestatiei, contestatorului  li se poate retine garantia de participare la procedura.

 

          10. CALE DE ATAC


Deciziile Consiliului privind solutionarea contestatiei  pot fi atacate cu plangere la, in termen de 10 zile de la comunicare, atat pentru motive de nelegalitate, cat si de netemeinicie.
Plangerea la Curtea de apel impotriva Deciziei pronuntate de CNSC nu este scutita de taxa de timbru.
            Plangerea va fi formulata in scris si va fi motivata; partea care formuleaza plangerea are obligatia sa comunice o copie a acesteia, precum si dupa inscrisurile doveditoare si partii adverse, depunand dovada de comunicare in fata instantei pana la primul termen de judecata.
Instanta competenta sa solutioneze plangerea formulata impotriva deciziei pronuntate de Consiliu este Curtea de Apel, sectia de contencios-administrativ si fiscal in a carei raza se afla sediul autoritatii contractante.              Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor nu are calitatea de parte in proces ( sunt prevazute ca exceptii situatiile in care CNSC are calitatea de parte in process, cum ar fi spre exemplu cand are loc o  contestatie la  o amenda data de CNSC).
            Instanta competenta sa solutioneze plangerea formulata impotriva deciziei pronuntate de Consiliu privind procedurile de atribuire de servicii si/sau lucrari aferente infrastructurii de transport de interes national, asa cum este definita de legislatia in vigoare, este Curtea de Apel Bucuresti, Sectia de contencios administrativ si fiscal.
            In cazuri temeinic justificate si pentru prevenirea unei pagube iminente, presedintele instantei poate dispune, la cererea partii interesate, prin incheiere data cu citarea partilor, suspendarea executarii contractului.
Instanta, admitand plangerea, modifica decizia Consiliului, dispunand, dupa caz:
   a) anularea in tot sau in parte a actului autoritatii contractante;
   b) obligarea la emiterea actului de catre autoritatea contractanta;
   c) indeplinirea unei obligatii de catre autoritatea contractanta, inclusiv eliminarea oricaror specificatii tehnice, economice sau financiare discriminatorii din anuntul/invitatia de participare, din documentatia de atribuire sau din alte documente emise in legatura cu procedura de atribuire;
   d) orice alte masuri necesare remedierii incalcarii dispozitiilor legale in materia achizitiilor publice.
       Instanta, sesizata cu o plangere impotriva unei decizii a Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor, prin care acesta a solutionat contestatia pe exceptie, admitand plangerea, va desfiinta decizia respectiva si va retine cauza spre judecare pe fond cu luarea in considerare a motivelor care au determinat desfiintarea deciziei.

       In situatia in care instanta admite plangerea, modifica decizia Consiliului si constata ca actul autoritatii contractante a incalcat prevederile legislatiei in materia achizitiilor publice, iar contractul a fost incheiat inainte de comunicarea deciziei de catre Consiliu, incalcandu-se astfel prevederile art. 2563  alin. (3), dispozitiile art. 28710  alin. (1)  lit. b), alin. (2)- (6) sau, dupa caz, ale art.  28711 se aplica in mod corespunzator.
Instanta poate respinge pe fond  plangerea.


       Decizia pronuntata de instanta DE RECURS este definitiva si irevocabila.